Inner Nature
Frederik Hendrikstraat 162
1052 JG Amsterdam

Individuele coaching
Voor een goed coachingstraject is het nodig dat ik een dossier aanlegt. Dit is ook wettelijk verplicht, b.v.  in het kader van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg. Je dossier bevat je persoonsgegevens en gegevens over dat wat besproken is in de coachingsgesprekken. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je coachingstraject noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld je woon- en werksituatie, gezondheidstoestand, hobby’s, gezinssituatie. Of eventueel gegevens die, na je uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij je huisarts of een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om je privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met je persoonlijke en evt. medische gegevens én door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot je gegevens hebben. Je dossier wordt digitaal, alleen op mijn computer, bijgehouden. Een back-up wordt bewaard op een veilige locatie die niet aangesloten is op het internet.

Alleen ik heb toegang tot de gegevens in je dossier en ik houd me strikt aan geheimhouding, tenzij er doorslaggevende wettelijke of ethische overwegingen zijn om die te breken. Dit laatste is alleen van toepassing in extreme, zeer uitzonderlijke situaties, zoals b.v. levensgevaar voor derden.

Een klein gedeelte uit je dossier (naam, adres, woonplaats) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de boekhouding en de belastingaangifte van Inner Nature.

Meditatie- en workshopbegeleiding
Als je je opgeeft voor een meditatie-activiteit en/of workshop, worden je naam, e-mail adres en telefoonnummer gevraagd en geregistreerd. Ook wordt je gevraagd vóór aanvang van de betreffende activiteit een formulier in te vullen en te ondertekenen, waarin je verantwoordelijkheid neemt voor jezelf en je meegenomen bezittingen  (disclaimer formulier). Op dit formulier wordt je gevraagd je naam en adres in te vullen.

In een enkel geval zullen er gegevens m.b.t. je geestelijke en/of lichamelijk gezondheid genoteerd worden, als je zelf vindt dat de meditatie- of workshopbegeleider hiervan op de hoogte behoort te zijn. Met deze gegevens zal op dezelfde manier worden omgegaan als met de gegevens in het coachingsdossier (zie hierboven onder Coaching).

Soms is er een gastdocent die een workshop begeleidt. Hij/zij is gebonden aan dezelfde regels m.b.t. privacy.

Privacybeleid
Voor de details van het privacybeleid van Inner Nature klik hier . Je vindt dan precies welke gegevens worden genoteerd en waarvoor deze worden gebruikt. Ook je wettelijke rechten worden genoemd.