Privacybeleid

Hieronder vind je de informatie m.b.t. het privacybeleid van Inner Nature.

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is:
Sonar de Munnik
Eigenaar/coach/meditatiebegeleider/workshopbegeleider
Inner Nature
Frederik Hendrikstraat 162
1052 JG Amsterdam

De doelen waarvoor gegevens worden vastgelegd zijn:

  • een goed en gedegen coachingstraject aanbieden
  • eventuele verwijzing (alleen met jouw toestemming)
  • eventueel overleg met een andere hulpverlener waarmee je contact hebt gehad (alleen met jouw toestemming)
  • eventueel overleg met collega’s (je gegevens worden  dan anoniem gebruikt)
  • in overleg met jou besluiten of een meditatie of andere oefening voor jou op dat moment geschikt is
  • inschrijving en betaling van meditatiebegeleiding en workshops
  • facturering
  • verzenden nieuwsbrief
  • bereikbaarheid, als zich wijzigingen of annuleringen zouden voordoen
  • voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals de Wkkgz, het bijhouden van een boekhouding, belastingaangifte)

Mocht je coach/meditatiebegeleider/workshopbegeleider om een andere reden gebruik willen maken van je gegevens, dan wordt altijd eerst je toestemming gevraagd.

De soort gegevens die worden vastgelegd t.b.v. coaching zijn:

  • zowel digitale als schriftelijke opslag:
   naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer
  • digitale opslag (alleen op mijn computer):
   leeftijd, je hulpvraag en gegevens die daarmee verband houden en voor je specifieke coachingstraject relevant zijn, zoals b.v. terugkerende gevoelens en gedachten, je relatie(s), kinderen, woon-werksituatie, hobby/sport), gegevens m.b.t. gezondheid, met wat voor soort therapeuten of andere hulpverleners je eerder contact hebt gehad, contactgegevens van zo’n andere hulpverlener (alleen in onderling overleg en met jouw toestemming).
  • schriftelijke aantekeningen die ik maak tijdens een coachingsgesprek

bij minderjarigen jonger dan 16 jaar:

  • zowel digitale als schriftelijke opslag:
   naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders
  • alleen schriftelijke opslag:
   schriftelijke toestemming van beide ouders

De soort gegevens die worden vastgelegd t.b.v. meditatiebegeleiding en workshops:

  • zowel digitale als schriftelijke opslag:
   naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer
  • alleen schriftelijke opslag: gegevens m.b.t. je geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid, indien je zelf aangegeven hebt dat de begeleider hiervan op de hoogte behoort te zijn

Online coaching:
Online coaching gebeurt m.b.v. Zoom. Dit platform heeft nu voldoende databescherming.

Bewaartermijn coaching dossier :
15 jaar na de laatste wijziging/toevoeging.

Bewaartermijn geregistreerde gegevens meditatiebegeleiding en workshops:
2 jaar na de laatste wijziging/toevoeging (i.v.m. de wet Wkkgz).

Gegevens op de factuur:
Op de factuur staan de gegevens die door de Belastingdienst worden gevraagd. Dit zijn: je naam, adres, woonplaats, de datum van het consult, de kosten van het consult. De factuur wordt digitaal naar je toegestuurd en wordt digitaal (alleen op mijn computer) en schriftelijk bewaard.

Deze gegevens worden ook ingezien door degeen die de boekhouding van Inner Nature verzorgt. Hij is bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en heeft ook geheimhoudingsplicht.

Gegevens bij e-mail contact:
E-mail vindt plaats via een beveiligde ssl-verbinding. Er is een verwerkersverklaring aanwezig van de hosting provider.

Agenda’s
Ik (Sonar de Munnik) maak gebruik van 2 online agenda’s. In beide worden je afspraken anoniem (alleen voor mij herkenbaar) genoteerd.

Nieuwsbrief
Je toestemming wordt gevraagd voor het toesturen van een nieuwsbrief en informatie over de activiteiten van Inner Nature. Hiervoor is een opt-out mogelijkheid. Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligd systeem. Er is een verwerkersverklaring aanwezig.

Facebook pagina van Inner Nature
Berichten die je plaatst op de Facebook pagina van Inner Nature zijn openbaar toegankelijk.

Je rechten:

  • Bij je eerste verzoek om informatie dan wel het maken van een afspraak voor een eerste coaching (kennismakings)gesprek via het contactformulier op de website of telefonisch, wordt je geattendeerd op de link naar de Privacyverklaring en het Privacybeleid op de website van Inner Nature.
  • Bij aanmelding via het contactformulier of telefonisch voor een meditatie activiteit of een workshop en/of het toesturen van de nieuwsbrief wordt je geattendeerd op de link naar de Privacyverklaring en het Privacybeleid op de website van Inner Nature.
  • Er worden niet meer gegevens genoteerd dan voor de hierboven omschreven doelen nodig is.
  • Je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en meenemen van eigen gegevens, voor zover niet in strijd met mijn overige wettelijke verplichtingen*
  • Je hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe ik met je persoonsgegevens omga bij mij en als wij er niet uitkomen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacybeleid
Er kunnen wijzigingen plaatsvinden aan het privacybeleid. Check dus regelmatig deze pagina.

*Dit kun je schriftelijk of per e-mail melden aan mij, Sonar de Munnik, de verantwoordelijke bij Inner Nature (zie hierboven).