Algemene Voorwaarden

 

 

Inner Nature
Frederik Hendrikstraat 162
Amsterdam

 

 

Opdrachtnemer: Inner Nature, Frederik Hendrikstraat 162, Amsterdam
Opdrachtgever: de cliënt die gebruik maakt van de diensten van Inner Nature.
Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening

 

 

 

 

  1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft daarbij een inspanningsverplichting en kan dus niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

 

  1. Opdrachtgever verstrekt alle informatie, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle informatie waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van belang is voor een goede uitvoering.

 

 

  1. Voor de duur van het coachingtraject wordt vóór aangaan van de overeenkomst door opdrachtnemer een voorstel gedaan aan opdrachtgever. Dit voorstel kan ten alle tijden door beide partijen worden verkort, dan wel verlengd.
  2. Beëindiging van het coachingtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
  3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moet worden.
  4. Beëindiging van de overeenkomst kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtnemer indien zij inschat dat doorgaan met de overeenkomst niet tot (verdere) positieve resultaten voor de opdrachtgever zal leiden, of indien zij de overeenkomst niet naar behoren zal kunnen uitvoeren.

 

 

  1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak voor een consult binnen 24 uur vóór de betreffende afspraak annuleert, zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden vóór 24 uur voor de afspraak worden niet in rekening gebracht.
  2. Als opdrachtgever niet verschijnt op een door hem/haar gemaakte afspraak voor een consult worden de kosten in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
  3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst of indien daarvoor een dringende privéreden is.

 

 

Bij aanvang van een meditatietraining waarvoor inschrijving nodig is, alsook bij aanvang van een workshop dient de betaling op rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven, dan wel vóór aanvang te worden gepind of kontant betaald.

 

 

Opdrachtgever dient een eventuele annulering of wijziging per e-mail of telefonisch door te geven aan opdrachtnemer.

 

 

Opdrachtnemer heeft het recht om meditatietrainingen en workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering, c.q. weigering per email te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd, zonder verdere verplichtingen over en weer.

 

 

  1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles dat besproken is tijdens of in het kader van de coachingsgesprekken, de meditatietrainingen of workshops.
  2. In het geval van dreigend gevaar voor de opdrachtgever of de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
  3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

 

  1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of verband houdende met door haar verrichte diensten.
  2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht over dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij de opdracht een langere looptijd dan zes maanden heeft, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
  3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coachingtraject, een meditatietraining, een meditatieles of een workshop. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
  4. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

 

Inner Nature voldoet aan de wet AVG. Hoe met cliëntgegevens en privacy wordt omgegaan wordt vermeld in de Privacyverklaring op de website van Inner Nature.

 

 

  1. Alle prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
  2. Prijsopgaven zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
  3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen.

 

 

  1. Betaling van een coaching consult vindt plaats per pin of contant aan het eind van een consult of als dat niet mogelijk is door een bankoverschrijving, waarbij de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum is. Bij een online consult dient de betaling op de bankrekening van Inner Nature te staan vóór het volgende consult plaatsvindt, of als dit volgende consult langer dan 14 dagen na het te betalen consult plaatsvindt, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
  2. Betaling van een meditatietraining of workshop vindt plaats voor aanvang van de betreffende training of workshop via een bankoverschrijving of op de dag van de training of workshop voor aanvang, per pin of kontant.
  3. Betaling van een meditatieles vindt plaats voor aanvang van de les, per pin of contant.
  4. Bij het niet tijdig of verzuimen van de betaling behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is de opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
  5. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

 

 

  1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 14 dagen na ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdachtnemer.
  2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
  3. De opdrachtgever is op de hoogte van de klachtenprocedure en kan zich, indien binnen 6 weken geen oplossing gevonden wordt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor klachten wenden tot de door Inner Nature gevoerde geschilleninstantie.
  4. Bij een geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de omgang met persoonsgegevens heeft de opdrachtgever de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter of toezichthouder doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

 

 

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van Inner Nature en in te zien of te verkrijgen op het praktijkadres van Inner Nature.
  2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  3. Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.